Osuuskunta Maitomaa 

”Maija Holopaisen tapa kouluttaa on käytännönläheinen ja tuloksia saavutetaan sillä, että koulutettavat joutuvat itse töihin sen sijaan, että tarjottaisiin valmiita ratkaisuja. Organisaatiossa suurilta tuntuvat haasteet ratkaistiin pilkkomalla asiat pieniin osiin ja hoitamalla asia kerrallaan kuntoon. Maijan avulla Lean-ajattelusta on tullut pysyvä toimintatapa Maitomaalla ja hyötyjä saadaan vielä pitkän ajan päästäkin, koska meillä on käytössä nyt jatkuvan parantamisen malli.

  • saman määrän pakkaamiseen riitti 5 tuotantopäivää aiemman 7 päivän sijasta
  • Varastotasot laskivat yhteensä 18 %
  • Tuotannon tehokkuus (kpl/h) kasvoi yli 15 %
  • Hävikkiprosentti parani 8,3 %:sta 5 %:iin
  • Ylityöeurot vähentyivät 33 %
  • Yhteistyö parani tuotannon ja tehdaspalvelun välillä
  • Työn mielekkyys parani
  • Syyttelyn loppuminen/väheneminen

Suosittelen Maija Holopaista lämpimästi jokaiselle organisaatiolle, joka haluaa parantaa toimintaansa ja sitä kautta myös tulostansa.”

Anna-Maria Tuokko

Talousjohtaja, HR

Maitomaa

Viking Malt Oy

”Maija Holopainen MFlowsta antoi koko Viking Malt Oy:n tuotantohenkilöstölle koulutuksen LEAN:n perusteista ja 5S:stä. Pyynnöstämme 5S käytäntöjen vaikutusta työturvallisuutta parantava toimintana tuotiin vahvasti esiin. Koulutuksia edelsi Maijan tutustuminen meidän tuotantoympäristöön ja Maijan antama yhteenveto kehitysehdotuksineen antoi meille arvokasta tietoa toimintaympäristöstämme. Maijan pitämät koulutukset olivat käytännön läheisiä ja esimerkkien sekä harjoitusten avulla helposti ymmärrettäviä. Koulutusten jälkeen meidän oli helppo lähteä kehittämään jatkuvan parantamisen tekemistä ja aloittaa systemaattinen 5S työ tuotantotiloissamme. Voin suositella Maijan LEAN-osaamista ja olemme myös Viking Maltilla valmiita hyödyntämään MFlown palveluja tarvittaessa jatkossakin.”

Mika Mäkelä

Tehdaspäällikkö


Joensuun Lähiöhuolto Oy

”Projekti tuotti tuloksia, jotka vaikuttavat käytännön toimintaan jatkossa. Merkittävimpiä tuloksia ovat olleet erilaisten hukkien tunnistaminen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja työnsuunnittelun Kehityskohteina ovat olleet mm. varastointi, toimitilat, siirtyminen, työnjako ja -toteutus. Projektin tulosten pohjalta toiminnan kehitys on saatu hyvälle alulle.

Projektin aikana saatuja tuloksia tullaan käyttämään yrityksen toiminnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Tulosten myötä tietoon on tullut monia kehityskohteita, joihin panostamalla yrityksen toimintaa saadaan tehostettua ja erilaisia hukkatekijöitä karsittua. Viestintä yrityksen sisällä on parantunut eri tahojen välillä ja hankkeen aikana tuloksista ja suunnitelmista on keskusteltu yhteisesti. Kokonaisuudessaan kehityshanke on onnistunut tarkoituksessaan yhteistyössä Mflow Oy:n kanssa.”

Reijo Sormunen

Toimitusjohtaja


Moilas Oy

”Maija Holopainen Mflow Oy:sta teki Moilas Leipomo Oy:lle uuden tuotannonsuunnittelumallin. Mallia varten Maija analysoi tuotannonsuunnittelun nykytilan, josta hän poimi kehityskohteet. Kehityskohteille tuli konkreettinen toimenpidelista, joka toteutettiin yhdessä Moilas Leipomon henkilöstön kanssa.

Uusi malli käsittää GF-linjan tuotannonsuunnittelun viikko- ja päivätasolla asiakastarpeeseen perustuen. Uusi malli noudattaa Lean-perusteita ja sen avulla mm: varastotasoja saatiin laskettua, vakioitiin viikkosuunnitelma ja ajojärjestys, määritettiin tavoitevarastotasot ja minimieräkoot. Tuotanto pohjautuu nyt enemmän asiakastarpeeseen ABC-analyysin avulla.

Maijan työskentely oli käytännönläheistä ja asiakaslähtöistä. Maija toimi hyvin asiakkaan organisaation kanssa ja koulutustilaisuudet olivat hyvin avoimia ja keskustelevia.

Voimme suositella lämpimästi Maijaa vastaaviin projekteihin.”

Aki Väisänen

Tuotantojohtaja


Koke-hanke

”Maija Holopainen Mflow Oy:stä piti Lean-valmennusta Kokeilevan kehittämisen hankkeeseen syksyllä 2017. Valmennusta järjestettiin sosiaali- ja terveysalalla kolmelle eri ryhmälle (opiskelijat, työorganisaatiot sekä opettajat). Valmennukseen kuului kaksi päivää teoriaa, sekä työorganisaatiolle 2 x 4 h sparrausta paikan päällä yrityksissä.

Valmennus piti sisällään mm. Lean-perusteita, johtamismalleja, ongelmanratkaisumalleja sekä läpivirtaus-ajattelua. Teorian lisäksi päiviin sisältyi useita konkreettisia harjoituksia, joissa osallistujat pääsivät soveltamaan oppimaansa teoriaa.”

Osallistujien mielipiteitä koulutuksesta:

“Selkeä esitys, Lean-ajattelu avautui selkeästi.” “Hyvä kouluttaja. Ajankohtainen tärkeä aihe. “ “Sain tietoa Lean-ajatuksesta ja siitä, miten sen vien työpaikalle.” “Loogisesti etenevä koulutus ja asioiden avaaminen.” “Luennoitsija osasi selkeästi esittää, mielenkiintoisesta” “Sai ajatuksia ja työkaluja oman työn parantamiseen, uuden oppiminen oli antoisaa.” “Lean-ajattelusta oppiminen käytännön tasolla, uudella lailla ajattelu, maalaisjärjenkorostaminen helpottavaa, järkevää.” “Hyvä, asiantunteva kouluttaja hyvin arkikeskeiseen aiheeseen, innostaa kehittämistyöhön.” “Kouluttaja tiesi erittäin hyvin mistä puhui > asiantuntemus!” “Kaikilla positiivinen meininki ja erittäin mukava vetäjä.” “Erinomainen ja ehjä kokonaisuus.” “Opettajan/luennoitsijan ammattitaitoja innostus, aivan huikeaa.”

Katja Värynen

Projetipäällikkö – Kokeilevan kehittämisen yhteistyömalli sote-alalla (KoKe) -hanke


Joen Hoiva Oy

”Valitsimme 3 pääpainopistealuetta nykytilan kuvauksen pohjalta, joihin keskitimme kaikki toimenpiteet Lean-oppeja hyödyntäen. Tärkeimpinä tavoitteina oli vähentää kiirettä, vähentää hukkaa, antaa asiakkaille enemmän aikaa sekä vähentää sairauspoissaoloja. Kaikissa tavoitekohdissa saavutettiin tuloksia.

Tuloksia syntyi kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa mm. tarvikekuluissa”

Aino Rahunen

Toimitusjohtaja


Vaalan Juustola

”Vaalan Juustola on perinteisen leipäjuuston valmistaja. Toimintatavat olivat myös hieman jämähtäneet perinteiseen malliin ja saimme Lean -koulutuksella otettua monta yhtäaikaista kehitysaskelta, joilla uudistimme tekemistämme ja johtamista. Uusien toimintatapojen myötä aiemmat ”tieto ei kulje” ja ”ei tämä toimi” -kommentit ovat jääneet kokonaan historiaan. Ajankäyttö ja tuottavuus tehostui aivan kuin huomaamatta ja työilmapiiri parantui selvästi. Myös hävikit laskivat merkittävästi. Maija osaa ottaa kaikki mukaan osallistumaan kehitykseen ja sitouttaa henkilöstöä muutokseen. Voin suositella jokaiselle yritykselle tätä opinto matkaa Maijan kanssa ja varsinkin jos tuntuu, että ”meillähän on kaikki hyvin”. Aina voi parantaa ja tästä koituu vain hyötyä, myös muita kuin taloudellisia.”

Mikko Sairanen

Toimitusjohtaja


Finnharvest Oy

”Maijan käytännön läheiset esimerkit ja sitkeys vaatia vastauksia olivat erinomaisia keinoja saada porukkamme aktivoitua mukaan Lean-päivien ohjelmaan”

Sirkku Saarelainen

Talousjohtaja


Esperi Care Oy

”Maija on innostanut meitä Leanin saloihin ja tuonut lisää osaamista kotiemme tukemiseen. Tästä alkaa Lean-matkamme.”

Eeva Ketola

Laatujohtaja


Kuusamon juusto Oy

”Olemme tehneet yhteistyötä Maijan kanssa vuodesta 2018 lähtien.  Maijan kanssa työskentely on ollut mutkatonta ja yhteiset päivät ovat henkilöstön parissa odotettuja, hänen tapansa opastaa ja kouluttaa on hyvin käytännönläheinen. Olemme kehittäneet erityisesti tuotannonsuunnittelua, ongelman ratkaisutaitoja, päivittäisjohtamista sekä tiedonkulkua. Tulokset näkyvät mm. merkittävinä parannuksina toimitustarkkuudessa sekä pienempinä varastoina ja hävikkien pienenemisenäkin. Valmennustyö jatkuu Kuusamon Juustolla ja voin suositella Maijaa muidenkin organisaatioiden kehittämisavuksi. ”

Jani Pyykkönen

Tehdaspäällikkö


Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy

”Tarpeellinen ja ajankohtainen koulutus. Epäkohtia ja parannettavia asioita saatu tuotua esille. Aika näyttää saadaanko nämä asiat siirrettyä käytäntöön. Toivottavasti.”

Päivi Tikka

Yrittäjä


Sopien hanke

”Maijan SOPIEN 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan -hankkeelle toteuttamat sosiaali- ja terveysalalle räätälöidyt koulutukset yhdessä alan järjestelmätoimittajien kanssa edesauttoivat digitaalisten välineiden hyödyntämistä ja konkretisoituivat järkevänä sekä kustannustehokkaana toimintana hankkeen yrityksissä. Mflow:n hankkeen osallistujayritysten henkilöstöille pitämä koulutus: Lean ja oman ajanhallinta oli osallistavaa ja keskustelevaa. Koulutuksen myötä osallistujat saivat uusia näkökulmia ja toimintamalleja sekä omaan että yritysten toimintaan.”

Anne Matilainen

Projektijohtaja


Muita asiakkaita mm.