Mflow voi auttaa yritystäsi mm:

 • parantamaan ja tehostamaan sekä prosesseja että johtamista
 • auttaa tunnistamaan kehityskohteet ja tekemään konkreettiset muutokset
 • osallistamaan henkilöstön mukaan jatkuvaan parantamiseen
 • hankkimaan lisäkapasiteettiä ilman investointeja tai lisäresursseja
 • vähentämään varastoihin sidotun pääoman määrää
 • parantamaan toimitusvarmuutta
 • ja monessa muussa toiminnan kehittämiseen liittyvässä asiassa

Saat tukea huolimatta siitä, kuinka pitkällä olette jo Lean-matkallanne. Ainoa vaatimus yrityksellesi on, että te Mfown asiakkaana haluatte kehittää johtamista ja toimintaa tavoitteenanne aidosti asiakaslähtöinen yritys.


Ota yhteyttä

Miten teidän Lean-toimintanne alkaa tai jatkuu Maijan avulla? Ota yhteyttä niin tulen käymään luonanne veloituksetta pian ja teen teidän tarpeisiin konkreettisen räätälöidyn ehdotuksen. Käymme läpi juuri teidän ongelmakohtia sekä vahvuuksia ja harjoittelemme käytännössä uutta toimintamallia. Muutoksiin osallistuu henkilöitä jokaiselta organisaatiotasolta. Esimerkiksi:

 • käymme läpi nykyisen tuotannonsuunnittelumallin avainlukuineen ja rakennamme uuden tilalle
 • muutamme palaverikäytäntönne ja mittaristonne niin, että sen avulla voi johtaa paremmin
 • luomme yrityksellenne edellytykset saavuttaa 0 tapaturmaa tavoitteen
 • analysoimme nykytilanteenne ja lyhennämme palvelun/tuotteen läpimenoaikaa asiakkaalle

Lupaan teille tuloksia nopeastikin. Kaikki alkaa yhteydenotostanne.


VSM, tavoite ja visio

Kumpi on kannattavampaa, kokonaisuuden hahmottaminen vai osa-optimointi?

 • Onko prosesseistanne tehty arvovirta-analyysi (VSM)?
  • VSM tarkoittaa koko yrityksen nykytila-analyysiä, jossa konkreettisesti mitataan ja kuvataan visuaalisesti koko tieto- ja materiaalivirta. Arvovirta-analyysin tekeminen on mielenkiintoinen ja todellinen johdon sekä henkilöstön silmiä ja ajatuksia havainnollistava operaatio. Ilman analyysiä ei voi tietää, mistä toiminnan kehittäminen pitää aloittaa ja mikä on yrityksen kokonaistilanne. Usein kehitämme asioita, jotka ovat kokonaisuuden kannalta turhia.
 • Onko yrityksellänne selkeä visio ja tavoitetila johdettuna nykytilasta?
  • Nykytilan kuvaamisen jälkeen, pitää yrityksellenne määrittää pitkän tähtäimen visio ja tästä johdettuna ensimmäinen tavoitetila. Tavoitetila on konkreettinen, mitattavissa oleva kuvaus, johon haluatte viedä yrityksenne esimerkiksi ensimmäisen vuoden aikana Lean-matkallanne. Tavoitetila ohjaa keskittämään kaikki kehittämistoimenpiteet vain päätettyä tavoitetilaa kohti. Näin rajalliset kehitysresurssit ohjataan johdetusti yrityksen menestyksen kannalta oleellisimpiin asioihin. Visio kuvaa ideaalitilaa, joka kuvastaa yrityksenne arvoja.
 • Miten etenette kohti tavoitetilaa?
  • Nykytilasta matka kohti tavoitetilaa tapahtuu jatkuvan parantamisen kautta. Prosesseja johdetaan A3:sten avulla pienin askelin kohti tavoitetta, joka päivä parantaen. Tärkeää on havainnoida, mitkä ongelmat täytyy ratkaista, mihin ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota.

tav-kuva

Läpivirtaus ja asiakastarve

Kumpi on tärkeämpää: resurssitehokkuus vai virtaustehokkuus? 

 • Usein yritykset mittaavat koneiden käyttöastetta tai käynnissä oloaikaa, vaikka asiakastarve vaatisi jotain aivan muuta. Ohjaavatko jo olemassa olevat resurssit suunnitteluanne vai onko resurssit mitoitettu virtausta vasten? Keskittymällä tuotteen/palvelun virtaukseen prosessin läpi, saa todelliset kehityspotentiaalit esille.
 • Tuntuuko, että kysyntäsi vaihtelee ja sitä on vaikea ennakoida?
  • Analysoitaessa todellista asiakastarvetta, huomataan usein sen olevan erittäin tasaista ja ennakoitavaa. Omalla toiminnalla saadaan aiheutettua vaihtelua, joka näyttää virheellisesti kysynnän vaihtelulta. Tämä vaihtelu kertaantuu prosessissa ja saa aikaan vääristynyttä tietoa. Usein myös ennustusohjelmat sekoittavat asiakastarpeen ymmärrystä. Onko toimintasi ja resurssisi suunniteltu todellisen asiakastarpeen pohjalta?
 • Onko toimintasi imuohjautuvaa?
  • Valmistatko tuotteesi/palvelusi vasta silloin, kun asiakas sen haluaa? Jos valmistat tuotteita varastoon, on hyvin todennäköistä, että kehityspotentiaalisi ovat silloin piilossa. Valmistatko tuotteitasi häilyvän ennusteen vai todellisen asiakastilauksen perusteella? Miten paljon yrityksessäsi tehdään töitä etukäteen, varmuuden varalta? Törmään usein tilanteeseen, jossa henkilöstö painii kiireen kanssa. Analysoinnin jälkeen ja työn tasoituksen myötä, samalla resurssilla saadaankin tehtyä muutakin ja kiire poistuu.
 • Onko tuotanto ja toimitukset tasoitettu asiakastarpeen mukaisesti?
  • Jos kysynnässä on vaihtelua, on turhaa hankkia resursseja kysyntäpiikkien mukaisesti. Kysynnän tasoittamisella vähennetään kiirettä sekä resurssitarvetta. Tasoittamalla toimintonsa yritys on myös joustavampi mahdollisiin kysynnän muutoksiin. Joudutaanko yrityksessäsi joskus odottamaan muiden työskentelyä? Työn tasoitus koskee myös työtehtäviä ja siten tuotteen/palvelun läpimenoaika saadaan lyhyemmäksi.

Läpimenoaika ja tehokkuus

Tiedätkö tuotteidesi tai palveluidesi läpimenoajat? Mikä osa tästä on lisäarvoa tuottavaa aikaa?

 • Virtaustehokkuutta voidaan aina nopeuttaa ja hukkia löytyy joka prosessista. Tutkimusten mukaan lähes poikkeuksetta yli puolet läpimenoajasta on hukkaa, joskus jopa yli 90 % käytetystä ajasta. Tämä ei ole kenenkään syy, mutta prosessia pitää kehittää. Oletko kiertänyt toimintasi ja analysoinut ne asiakkaan näkökulmasta?
 • 8 hukkaa löytyy jokaisesta prosessista ja niitä voidaan aina minimoida. Poistamalla tai vähentämällä näitä työn vaiheita, saadaan läpimenoajat lyhenemään ja kapasiteettiä lisää.
 • 5S:n avulla yrityksesi pääsee hyvälle alulle lean-toiminnan parissa. Ottamalla 5S:n osaksi joka päiväistä toimintaa, saat ongelmia esille, vähennät työhön käytettyä aikaa sekä saat jatkuvan parantamisen mallin yritykseesi.
 • Onko laadun tuottaminen tärkeää? Tiedätkö mikä vaikuttaa tuotteesi/palvelusi laatuun?
  • Minkä verran yrityksessäsi on virhekustannuksia? Jos yrityksessäsi syntyy huono tuotantoerä, toivoisitko osaavasi valmistaa pienempiä eriä? Onko laatuvirheiden juurisyyt tiedossa? Johtamalla ja mittaamalla oikeita asioita sekä valmistamalla pieniä eriä, laatukustannukset putoavat alaspäin. Virheille on olemassa juurisyy inhimillisen erehdyksenkin takana.
 • Onko yritykselläsi ongelmia toimitusvarmuuden kanssa? Onko varastoon sitoutuneen pääoman määrä liian suuri? Tuntuuko, että jatkuvasti jokin tuote on loppu tai sitä on liikaa?
  • Valmistetaanko tuotteesi tai palvelusi pienissä erissä? Mitä se tarkoittaa yrityksessäsi? Oletteko minimoineet asetusajat? Valmistatteko tuotetta/palvelua vain sen verran, mitä sillä hetkellä tarvitsee? Tuotannon-/toiminnanohjaus on avainasemassa yrityksissä, joissa lähdetään Lean-matkalle. Pienet erät tehostavat toimintaa ja ohjaavat kehittämään toimintaa jatkuvasti eteenpäin.
  • ABC-analyysin avulla tuotetta/palvelua valmistetaan oikeassa suhteessa verrattuna asiakaskysyntään. Tiedätkö miten iso osa tuotteistasi/palveluistasi tuo yritykseesi 80 % myyntituloista?
  • SMED:n avulla asetus-/odotusajat saadaan minimoitua ja näin voit valmistaa tuotteita asiakastarvetta vasten pienissä erissä. Uskotko, että esimerkiksi nykyisen 30 minuutin tuotevaihdon voi tehdä alle 5 minuutissa, ilman investointeja?
  • Kanban on visuaalista ohjausta, jonka avulla estetään ylituotannon mahdollisuus. Näin tuotteet eivät lopu asiakkaalta, mutta niitä ei valmisteta varastoon. Seisooko toimistossanne jonkun pöydällä iso kasa keskeneräistä työtä? Kanbanin ja työn tasoituksen avulla näidenkin töiden läpimenoajat lyhenee ja työkuorma tasoittuu.

Johtaminen ja valmentaminen

Miten yrityksessäsi johdetaan ihmisiä?

 • Johdatko henkilöstöäsi kysymyksillä vai vastauksilla? Miten henkilöstösi on otettu mukaan jatkuvaan parantamiseen? Onko johtamisenne valmentamista vai sanelua? Onko yrityksessänne hyödynnetty kaikki resurssit? Johdetaanko yrityksessäsi kentällä henkilöstön keskuudessa vai sähköpostin takaa konttorista? Käytättekö A3-mallia johtamisessa ja systemaattisessa kehittämisessä?
 • Millainen ongelmanratkaisusystematiikka teillä on käytössä?
  • Tuntuuko, että samat ongelmat toistuvat, eikä niiden juurisyitä löydetä? Tuntuuko, että ongelmienratkaisu on vain tulipalojen sammutusta? Systemaattinen ongelmanratkaisumalli tuo lisää tuottavaa aikaa jokaiselle organisaation tasolle ja luo jatkuvan kehittämisen kulttuuria.
 • Miten visuaalista päivittäinen johtamisenne on?
  • Tietääkö jokainen, mikä on heidän tavoitteensa työpäivän ajaksi ja mikä on tilanne tällä hetkellä? Onko suunnitelma ja toteuma kaikkien nähtävillä ja nopealla vilkaisulla ymmärretty? Onko päivittäiset mittarit visuaalisesti esillä? Onko mittarit johdettu yrityksessänne ylhäältä alas asti ja niihin voi todella itse vaikuttaa? Onko henkilöstön palkitseminen sidottu päivittäiseen toimintaan?

 

Jatkuva parantaminen

Parannatteko toimintaanne jatkuvasti?

 • Mitä se tarkoittaa käytännössä? Ratkaisetteko ongelmia päivittäin? Miten varmistatte, että ratkaisette juuri oikeat ongelmat? Miten varmistatte, että ratkaisitte ongelmien juurisyyt eikä ongelma palaa enää uudelleen?
  • Usein yrityksissä piilotellaan ongelmia tai ne yritetään ratkaista vasemmalla kädellä. Varmistamalla jatkuva parantaminen, tulee yrityksen luoda standardikäytännöt ja kouluttaa nämä kaikille. Standardi on aina tämän hetkinen paras, yhteinen tapa toimia, kunnes löydetään parempi tapa.
  • Haluatteko nostaa ongelmat esille vai piilottaa ne? Aidosti kehittämishaluinen yritys nostaa jatkuvasti uusia kehityskohteita esille, jotta kilpailijat eivät pääse edelle.

pdca

Lean-auditoinnit

Tiedätkö yrityksesi tämän hetkisen tilanteen? 

 • Oletteko jo aloittaneet Lean-matkanne, mutta ette tiedä mihin keskittyä seuraavaksi? Tai haluatteko varmistuksen, miten pärjäätte verrattuna kilpailijoihinne?
  • Voin tulla tekemään yritykseenne auditoinnin ja ns. gemba-kävelyn, jonka tuloksena saatte arvioinnin nykytilanteesta sekä ehdotuksen tulevista konkreettisista jatkotoimenpiteistä.